برای آزادی مريم حسين خواه و جلوه جواهری امضا کنيد

برای آزادی مريم حسين خواه و جلوه جواهری امضا کنيد
در ايران دو وب نگار فمينيست در زندان بسر مي برند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرده است:
“دولت ايران در پي تنبيه نويسندگان مقالاتي ست که از سياست های تبعيض آميز آن انتقاد مي کنند و با تحت فشار نهادن مدافعان حقوق زنان، که برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي تلاش مي کنند، مي خواهد به فعاليت سايت هايي چون تغيير برای برابری پايان دهد، امری که نقض فاحش آزادی بيان محسوب مي شود.
مريم حسين خواه
مريم حسين خواه. روزنامه نگار و وب نگار فمينيست عضو تحريريه روزنامه های آنلاين زنستان و تغيير برای برابری که در روز يکشنبه ٢٧ آبان ماه دستگير شد، همچنان در زندان اوين بسر مي برد. “اتهامات” اين وب نگار معترض نيز از سوی دادسرای ویژه امنیت ” تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری ” اعلام شده و از سوی مقامات قضايي برای وی نيز قرار وثيغه ١٠٠ ميليون توماني صادر شده است.
جلوه جواهری
جلوه جواهری ٣٠ ساله مدافع حقوق زنان و عضو تحريريه سايت تغيير برای برابری روز شنبه ١٠ آذر ماه به دادسرای شعبه يک امنيت تهران احضار شد. پس از بازجويي برای وی با اتهاماتي چون ” تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سايت تغییر برای برابری ” قرار بازداشت صادر و به زندان اوين انتقال يافته است.
متن فارسي طومار برای آزادی دو وب نگار فمينيست
آقای سفير جمهوری اسلامي ايران
بدين وسيله گزارشگران بدون مرزخواهان جلب نظر سرکار عالي نسبت به وضعيت مريم حسين خواه و جلوه جواهری روزنامه نگاران سايت های زنستان و تغيير برای برابری است که به ترتيب در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگير شده اند.
ما خواهان آزادی مريم حسين خواه و جلوه جواهری هستيم که تنها دليل دستگير شان ابراز عقايد خود بر روی اينترنت در دفاع از حقوق زنان است. از شما مي خواهم از دولت خود خواستار آزادی فوری اين روزنامه نگاران شويد. تاکنون تاريخي برای محاکمه آنها مشخص نشده است و برای آزادی موقت مريم حسين خواه وثيغه سنگيني 100 ميليون توماني تعيين شده است. از سوی ديگر مسدود سازی سايت های مدافع حقوق زنان در ايران شدت يافته است، ما بر آنيم که دسترسي آزاد همگان به اين سايت ها امری پر اهميت است.
امضا کنيد – متن انگليسي
امضا کنيد – متن فرانسوی

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.