داد و بيداد، يکی داره

داد و بيداد، يکی داره می کوبه روی ميز. عربده می کشه. هدفون می ذارم روی گوشم و صداشو بلند و بلند تر می کنم. اون داد می زنه و سارا برايتمن هم داد می زنه. مياد سراغم. بايد هدفون رو بردارم. ايندفعه نوبت منه! خوب اگه نتونم رو گوشام چيزی بذارم تو دلم هميشه شروع می کنم آواز خوندن. يه آوازيه که اکثرا تو اينجور مواقع می خونمش:
Que Sera Sera
written by Jay Livingston & Ray Evans
perfomed by Doris Day
When I was just a little girl,
I asked my mother, “What will I be?
Will I be pretty?
Will I be rich?”
Here’s what she said to me:
“Que sera, sera,
Whatever will be, will be;
The future’s not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be.”
When I was just a child in school,
I asked my teacher, “What will I try?
Should I paint pictures”
Should I sing songs?”
This was her wise reply:
“Que sera, sera,
Whatever will be, will be;
The future’s not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be.”
When I grew up and fell in love.
I asked my sweetheart, “What lies ahead?
Will we have rainbows
Day after day?”
Here’s what my sweetheart said:
“Que sera, sera,
Whatever will be, will be;
The future’s not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be.”
Now I have Children of my own.
They ask their mother, “What will I be?”
Will I be handsome?
Will I be rich?”
I tell them tenderly:
“Que sera, sera,
Whatever will be, will be;
The future’s not ours to see.
Que sera, sera,
What will be, will be.
Que sera, sera!”
(ممنون از عاليجناب ايکس برای موزيک و متنش)
اما بعضی اوقات آواز درونيت صداش خيلی کم می شه و صداهای بيرونی اونقده زياد می شه که ديگه نمی شنويش. تازه اون موقع است که درد مياد از تو گوشات يواش يواش می پيچه توی سرت و بعد گردنت و بعد همه تنت رو می گيره.
Whatever will be will be…

این نوشته در Uncategorized ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.